Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG

Pri­va­cy Pol­i­cy

PRIVACY POLICY

Vi har skrivit denna sekretesspolicy för att förklara för dig, i enlighet med kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning, vilken information vi samlar in, hur vi använder data och vilka beslutsalternativ du har som besökare på denna webbplats.
Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobila applikationer och inom externa online-närvaro, såsom våra sociala medieprofiler (nedan kollektivt kallade "online-erbjudande").
De termer som används är inte könsspecifika.
Tyvärr ligger det i sakens natur att dessa förklaringar låter mycket tekniska, men vi har försökt att beskriva de viktigaste sakerna så enkelt och tydligt som möjligt när vi skapade dem.

Status: 29 april 2022

RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDER

Nedan hittar du en översikt över den rättsliga grunden i GDPR på grundval av vilken vi behandlar personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt bosättnings- eller hemvistland. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne för ett eller flera specifika ändamål.

Fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (artikel 6.1 p. 1 b DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att fullgöra åtgärder före avtalets ingående som vidtagits på den registrerades begäran.

Rättslig förpliktelse (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är underkastad.

Berättigade intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, såvida inte sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifterna.

Förutom dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Österrike. Dessa inkluderar i synnerhet den federala lagen om skydd av individer med avseende på behandling av personuppgifter (dataskyddslag - DSG). I synnerhet innehåller dataskyddslagen särskilda bestämmelser om rätten till information, rätten till rättelse eller radering, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för förekomst och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar i synnerhet att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna, samt tillgång till, inmatning i, utlämnande av, försäkran om tillgänglighet till och segregering av uppgifterna. Vi har också förfaranden på plats för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromettering av uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling eller val av maskinvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt online-erbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressraden i din webbläsare.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som du lämnar till oss elektroniskt på denna webbplats, såsom namn, e-postadress, adress eller andra personuppgifter när du skickar in ett formulär eller kommenterar på bloggen, tillsammans med tidpunkt och IP-adress, kommer endast att användas av oss för det angivna syftet, förvaras säkert och inte vidarebefordras till tredje part.

Vi använder därför dina personuppgifter endast för att kommunicera med de besökare som uttryckligen vill bli kontaktade och för att hantera de tjänster och produkter som erbjuds på denna webbplats. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke, men vi kan inte utesluta möjligheten att dessa uppgifter kan komma att bli tillgängliga i händelse av olagligt beteende.

Om du skickar personuppgifter till oss via e-post - alltså utanför denna webbplats - kan vi inte garantera säker överföring och skydd av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du aldrig skickar konfidentiella uppgifter via e-post utan kryptering.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER.

I samband med vår behandling av personuppgifter kan uppgifterna överföras till eller lämnas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer. Mottagare av dessa uppgifter kan t.ex. vara tjänsteleverantörer med IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade i en webbplats. I sådana fall följer vi de rättsliga kraven och ingår i synnerhet motsvarande avtal eller överenskommelser som tjänar till att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

DATABEHANDLING I TREDJE LAND

Om vi behandlar uppgifter i ett tredje land (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag, sker detta endast i enlighet med de rättsliga kraven.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandlar vi endast eller tillåter behandling av uppgifter i tredjeländer med en erkänd nivå av dataskydd, avtalsenlig skyldighet genom så kallade standardskyddsklausuler från EU-kommissionen, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (art. 44 till 49 DSGVO, informationssida från EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

DINA RÄTTIGHETER

Du har i allmänhet rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, återkallelse och invändning. Vänligen kontakta oss angående dina rättigheter på datenschutz@rika.at eller skriv till

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Att: Avdelningen för dataskydd
Müllerviertel 19
4563 Micheldorf, Österreich

Mail: datenschutz@rika.at

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten, vars webbplatser finns på https://www.dsb.gv.at/.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är små textfiler eller andra minnesanteckningar som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att spara inloggningsstatus för ett användarkonto, innehållet i en varukorg i en e-butik, det innehåll som hämtas eller de funktioner som används i ett online-erbjudande. Cookies kan också användas för olika ändamål, t.ex. för funktionalitet, säkerhet och komfort i online-erbjudanden samt för att skapa analyser av besökarflöden.

ANMÄRKNINGAR OM SAMTYCKE

Vi använder cookies i enlighet med lagen. Vi inhämtar därför förhandsgodkännande från användarna, utom när detta inte krävs enligt lag. I synnerhet krävs inte samtycke om lagring och läsning av information, dvs. inklusive cookies, är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en telemedietjänst (dvs. vårt online-erbjudande) som uttryckligen begärts av användarna. Det återkallbara samtycket kommuniceras tydligt till användarna och innehåller information om respektive cookie-användning.

ANMÄRKNINGAR OM DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR DATASKYDD

Den rättsliga grunden enligt dataskyddslagstiftningen för vår behandling av användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke. Om användarna samtycker är den rättsliga grunden för behandlingen av deras uppgifter deras deklarerade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i affärsverksamheten för vårt online-erbjudande och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta görs i samband med fullgörandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. Vi förklarar de syften för vilka vi behandlar cookies i samband med denna dataskyddsdeklaration eller som en del av våra samtyckes- och behandlingsförfaranden.

LAGRINGSTID

När det gäller lagringsperioden skiljer man mellan följande typer av cookies:
Tillfälliga cookies (även: sessionscookies) - Tillfälliga cookies raderas senast när en användare har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapp).

Permanenta cookies - Permanenta cookies lagras även efter att terminalenheten har stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas eller önskat innehåll visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användardata som samlas in med hjälp av cookies användas för att mäta räckvidd. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen av cookies och hur länge de lagras (t.ex. vid inhämtande av samtycke), bör användarna utgå från att cookies är permanenta och att de kan lagras i upp till två år.

ALLMÄN INFORMATION OM ÅTERKALLELSE OCH INVÄNDNING (OPT-OUT)

Användare kan när som helst återkalla det samtycke de har gett och även invända mot behandlingen i enlighet med de rättsliga kraven i art. 21 DSGVO (ytterligare information om invändningen tillhandahålls inom ramen för denna sekretesspolicy). Användaren kan också göra en invändning via inställningarna i sin webbläsare.

BEHANDLING AV COOKIE-DATA PÅ GRUNDVAL AV SAMTYCKE

Vi använder ett förfarande för hantering av cookies där användarnas samtycke till användning av cookies, eller den behandling och de leverantörer som anges i förfarandet för hantering av cookies, kan erhållas och hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen lagras för att inte behöva upprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringstiden för samtycke kan vara upp till två år. En pseudonym användaridentifierare skapas och lagras med tidpunkten för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) och den webbläsare, det system och den slutenhet som används.

TILLÄGG BZGL. BEHANDLING AV UPPGIFTER I USA

Vissa tjänster behandlar personuppgifter och skickar dem till Amerikas förenta stater ("USA"). EU-domstolen klassificerar USA som ett land med otillräckligt dataskydd enligt EU:s standarder. Det finns t.ex. en risk att amerikanska myndigheter behandlar personuppgifter i övervakningsprogram utan att det finns någon möjlighet för européer att stämma. Med ditt samtycke till användningen av tekniskt onödiga tjänster samtycker du också till behandlingen av dessa uppgifter i USA i enlighet med artikel 49 (1) lit. a DSGVO.

TILLHANDAHÅLLANDE AV ONLINE-ERBJUDANDET OCH WEBBHOTELL

För att kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänster från en eller flera webbhotellleverantörer från vars servrar (eller servrar som hanteras av dem) online-erbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av hosting-erbjudandet kan innehålla all information som rör användarna av vårt online-erbjudande som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i online-erbjudanden till webbläsare, och alla poster som görs inom vårt online-erbjudande eller från webbplatser.

HANTERING AV KONTAKTER OCH FÖRFRÅGNINGAR

Vid kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) samt inom ramen för befintliga användar- och affärsrelationer behandlas uppgifterna om de personer som frågar i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Besvarandet av kontaktförfrågningar samt administrationen av kontakt- och förfrågningsdata inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalsförhållanden utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för)avtalsförfrågningar och dessutom på grundval av det berättigade intresset att besvara förfrågningar och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

Typer av data som behandlas - inventeringsdata (t.ex. namn, adresser); kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär).
Registrerade
- kommunikationspartners.
Ändamål med behandlingen
- kontaktförfrågningar och kommunikation; tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.

Rättslig grund - Fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO); rättslig förpliktelse (art. 6.1 p. 1 lit. c DSGVO).

MÄTNING AV RÄCKVIDD

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, såsom ålder eller kön, som pseudonymiserade värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel identifiera vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest frekvent eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras. Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. Om inget annat anges nedan kan profiler, dvs. data som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminal och läsas från den. Den insamlade informationen omfattar i synnerhet besökta webbplatser och element som används där samt teknisk information som den webbläsare som används, det datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att vi samlar in deras platsdata från oss eller från leverantörerna av de tjänster vi använder, kan platsdata också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskeringsförfarande (dvs. pseudonymisering genom förkortning av IP-adressen) för att skydda användarna. I samband med webbanalys, A/B-testning och optimering lagras i allmänhet inga tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler i syfte att genomföra respektive förfarande.

ANMÄRKNINGAR OM RÄTTSLIGA GRUNDER

Om vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

Typer av data som behandlas - Användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
Registrerade
- användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
Ändamål med behandlingen
- räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare); profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
Säkerhetsåtgärder
- IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
Rättslig grund
- Samtycke (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

GOOGLES TJÄNSTER

GOOGLE OPTIMIZE

Vi använder Google Optimize, en tjänst som tillhandahålls av Google ("Google Optimize"). Google Optimize analyserar användningen av olika varianter av webbplatsen så att vi kan anpassa användarupplevelsen till webbplatsanvändarnas beteende. Google Optimize är ett verktyg som är integrerat i Google Analytics och använder cookies. Den IP-adress som tas emot på detta sätt anonymiseras omedelbart efter behandlingen. I undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och krypteras där. Den överförda IP-adressen kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att i detta fall kan inte alla funktioner på vår webbplats användas i sin fulla utsträckning. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen, liksom behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

GOOGLE ANALYTICS

Webbanalys, räckviddsmätning och mätning av användarflöde.
Tjänsteleverantör
- Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Webbplats
- https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Sekretesspolicy
- https://policies.google.com/privacy
Avtal om orderhantering
- https://business.safety.google/adsprocessorterms
Standardavtalsklausuler (som garanterar dataskyddsnivån för behandling i tredje land)
- https://business.safety.google/adsprocessorterms
Opt-out alternativ
- Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated
Ytterligare information
- https://privacy.google.com/businesses/adsservices (typer av behandling och behandlade uppgifter)

AVAKTIVERING AV DATAINSAMLING GENOM GOOGLE ANALYTICS

Med hjälp av webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) kan webbplatsbesökare förhindra att Google Analytics använder deras data.

Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen, samt behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

TILLÄGG OM DATABEHANDLING FÖR GOOGLE ANALYTICS

Vi har ingått ett direkt kundavtal med Google för användning av Google Analytics genom att acceptera "Tillägg om databehandling" i Google Analytics.

Du kan läsa mer om databehandlingstillägget för Google Analytics här: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

LÄNK FÖR AVAKTIVERING AV GOOGLE ANALYTICS

Om du klickar på följande avaktiveringslänk kan du förhindra Google från att samla in ytterligare besök på denna webbplats. Observera: Om du raderar cookies, använder inkognito-/privatläget i din webbläsare eller använder en annan webbläsare kommer data att samlas in igen. Google Analytics avaktivera

GOOGLE ANALYTICS IP-ANONYMISERING

Vi har implementerat Google Analytics IP-adressanonymisering på denna webbplats. Denna funktion har utvecklats av Google för att göra det möjligt för denna webbplats att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser och rekommendationer från lokala dataskyddsmyndigheter när de förbjuder lagring av den fullständiga IP-adressen. Anonymiseringen eller maskeringen av IP-adressen sker så snart IP-adresserna anländer till Google Analytics nätverk för datainsamling och innan någon lagring eller bearbetning av uppgifterna sker.

Mer information om IP-anonymisering finns på https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

NÄRVARO I SOCIALA NÄTVERK (SOCIAL MEDIA)

Vi är närvarande online i sociala nätverk och behandlar i detta sammanhang användardata för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss. Vi vill påpeka att användardata kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan medföra risker för användarna, eftersom det t.ex. kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Dessutom behandlas användardata inom sociala nätverk vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas baserat på användarnas användningsbeteende och intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, i vilka användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data som är oberoende av de enheter som användarna använder också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av de olika formerna av behandling och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsdeklarationer och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdandet av de registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Typer av data som behandlas - kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär); användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
Registrerade
- användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
Ändamål med behandlingen
- kontaktförfrågningar och kommunikation; feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär); marknadsföring.
Rättslig grund
- Berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

INSTAGRAM

Socialt nätverk

Tjänsteleverantör - Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
Website - https://www.instagram.com
Integritetspolicy - https://instagram.com/about/legal/privacy.

FACEBOOK-SEITEN

Profiler inom det sociala nätverket Facebook - Vi är gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited för insamling (men inte vidare bearbetning) av uppgifter om besökare på vår Facebook-sida (så kallad "Fanpage").

Dessa uppgifter omfattar information om vilka typer av innehåll användarna ser eller interagerar med, eller vilka åtgärder de vidtar (se under "Saker du och andra gör och tillhandahåller" i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy), samt information om de enheter användarna använder (t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar, cookie-data. Se under "Enhetsinformation" i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy). Som förklaras i Facebooks datapolicy under "Hur använder vi denna information?" samlar Facebook också in och använder information för att tillhandahålla analystjänster, kallade "Page Insights", till sidoperatörer för att ge dem insikter i hur människor interagerar med deras sidor och det innehåll som är kopplat till dem. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook ("Page Insights Information", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som särskilt reglerar vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste följa och i vilket Facebook har gått med på att uppfylla de registrerades rättigheter (dvs. användare kan till exempel skicka information eller raderingsförfrågningar direkt till Facebook).Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten. Siehe unter „Geräteinformationen“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?“ erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Användarnas rättigheter (i synnerhet till information, radering, invändningar och klagomål till behörig tillsynsmyndighet) begränsas inte av avtalen med Facebook. Ytterligare information finns i "Information om Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Tjänsteleverantör - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Webbplats
- https://www.facebook.com
Sekretesspolicy
- https://www.facebook.com/about/privacy
Standardavtalsklausuler (säkerställer nivån på dataskydd för behandling i tredjeländer)
- https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
Ytterligare information
- Avtal om delat ansvar: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

PINTEREST

Socialt nätverk

Tjänsteleverantör: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.
Rättslig grund
: Berättigade intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO)
Webbplats
: https://www.pinterest.com
Sekretesspolicy
: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Ytterligare information
: Pinterest Data Sharing Annex (BILAGA A): https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/.

LINKEDIN

Socialt nätverk

Tjänsteleverantör - LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Webbplats
- https://www.linkedin.com
Sekretesspolicy
- https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Avtal om behandling av beställningar
- https://legal.linkedin.com/dpa
Standardavtalsklausuler (som garanterar dataskyddsnivån för behandling i tredje land)
- https://legal.linkedin.com/dpa
Möjlighet till opt-out
- https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

YOUTUBE

Videoinnehåll

Tjänsteleverantör - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Webbplats
- https://www.youtube.com
Sekretesspolicy
- https://policies.google.com/privacy
Opt-out alternativ
- Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated

PLUGINS OCH INBÄDDADE FUNKTIONER OCH INNEHÅLL

Vi integrerar funktions- och innehållselement i vårt online-erbjudande som erhålls från servrarna hos deras respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Dessa kan till exempel vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallade "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare. IP-adressen krävs därför för visning av detta innehåll eller denna funktion. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att analysera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.

ANMÄRKNINGAR OM RÄTTSLIGA GRUNDER

Om vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

Typer av data som behandlas - Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser); inventeringsdata (t.ex. namn, adresser); kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär).
Registrerade
- användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
Ändamål med behandlingen
- tillhandahållande av vårt online-erbjudande och användarvänlighet; tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
Rättslig grund
- samtycke (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. b. DSGVO); berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

GOOGLE MAPS

Vi integrerar kartorna i tjänsten "Google Maps" från leverantören Google. De uppgifter som behandlas kan i synnerhet omfatta användarnas IP-adresser och platsdata, som dock inte samlas in utan deras samtycke (vanligtvis utförs inom ramen för inställningarna för deras mobila enheter).

Tjänsteleverantör - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Webbplats
- https://cloud.google.com/maps-platform
Sekretesspolicy
- https://policies.google.com/privacy
Opt-out alternativ
- Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated

YOUTUBE

Videoinnehåll

Tjänsteleverantör - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Webbplats
- https://www.youtube.com
Sekretesspolicy
- https://policies.google.com/privacy
Opt-out alternativ
- Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated

ALGOLIA

Denna webbplats använder söktekniken Algolia via ett API. Leverantören är Algolia, Inc, 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, USA. För att kunna använda funktionerna i Algolia-sökningen är det nödvändigt att lagra din IP-adress och din sökfråga. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Algolia i Europa eller USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Algolia-sökningen är av intresse för god tillgänglighet och enkel sökbarhet av våra online-erbjudanden. Detta garanteras av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a DSGVO.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Algolias integritetspolicy: https://www.algolia.com/policies/privacy.

VIMEO

Vår webbplats använder plugins från Vimeo för integrering och visning av videoinnehåll. Leverantören av videoportalen är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. När en sida med ett integrerat Vimeo-plugin öppnas upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Vimeo får därigenom reda på vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo lär sig din IP-adress, även om du inte är inloggad på videoportalen eller inte har ett konto där. Den information som samlas in av Vimeo överförs till videoportalens servrar i USA.

Vimeo kan koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut i förväg.

Detaljer om hanteringen av användardata finns i Vimeos sekretesspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

MAILCHIMP

Vi använder Mailchimp från The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp) för att skicka vårt nyhetsbrev. På så sätt kan vi kontakta prenumeranterna direkt. Dessutom analyserar vi ditt användarbeteende för att optimera vårt erbjudande.

För detta ändamål vidarebefordrar vi följande personuppgifter till Mailchimp:

[e-postadress] [förnamn
[förnamn]
[efternamn]
[Telefonnummer]
[Våra e-postutskick innehåller en länk som gör att du kan uppdatera dina personuppgifter].

Mailchimp är mottagare av dina personuppgifter och fungerar som personuppgiftsbiträde för oss när det gäller utskick av vårt nyhetsbrev. Behandlingen av de uppgifter som anges i detta avsnitt krävs varken enligt lag eller avtal. Utan ditt samtycke och överföringen av dina personuppgifter kan vi inte skicka ut ett nyhetsbrev till dig. Dessutom samlar Mailchimp in följande personuppgifter med hjälp av cookies och andra spårningsmetoder: Information om din terminalenhet (IP-adress, enhetsinformation, operativsystem, webbläsar-ID, information om den applikation med vilken du läser dina e-postmeddelanden och ytterligare information om hårdvara och internetanslutning. Dessutom samlas användningsdata in som datum och tid, när du öppnade e-postmeddelandet / kampanjen och webbläsaraktivitet (t.ex. vilka e-postmeddelanden / webbsidor som öppnades). Mailchimp behöver dessa uppgifter för att säkerställa systemens säkerhet och tillförlitlighet, efterlevnad av användarvillkoren och förebyggande av missbruk. Detta motsvarar Mailchimps legitima intresse (enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) och tjänar genomförandet av kontraktet (enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Mailchimp utvärderar också prestandadata, såsom e-postleveransstatistik och annan kommunikationsdata. Denna information används för att skapa användnings- och prestandastatistik för tjänsterna. Mailchimp samlar också in information om dig från andra källor. Under en ospecificerad period och omfattning samlas personuppgifter in via sociala medier och andra tredjepartsdataleverantörer. Vi har inget inflytande över denna process.

Du kan hitta ytterligare information om invändningar och borttagningsalternativ gentemot Mailchimp på: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. En motsvarande länk finns i alla utskick. Dessutom kan återkallelsen göras via de angivna kontaktalternativen. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av den behandling som hittills utförts. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge du har gett ditt samtycke. Bortsett från detta kommer de att raderas efter uppsägning av avtalet mellan oss och Mailchimp, såvida inte rättsliga krav gör ytterligare lagring nödvändig.

Mailchimp har implementerat efterlevnadsåtgärder för internationella dataöverföringar. Dessa gäller för alla globala aktiviteter där Stripe behandlar personuppgifter för individer i EU. Dessa åtgärder baseras på EU:s standardavtalsklausuler (SCC).

För ytterligare information, vänligen besök: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MANDRILL

För att skicka e-post till systemet använder vi tjänsteleverantören Mandrill, en tjänst från Mailchimp som erbjuds av The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, via vår webbhoster.

De uppgifter som anges i formuläret och e-postadressen behandlas. Dessa uppgifter används endast för direkt serviceuppfyllelse i vårt sammanhang och behandlas inte av Mandrill för sina egna ändamål. En överföring till ett tredje land äger rum, eftersom den information som samlas in av Mandrill vanligtvis lagras på en Mandrill-server i USA. Som en Mailchimp-tjänst är Mandrill också certifierad enligt dataskyddsavtalet US-EU Privacy Shield och har därmed åtagit sig att följa GDPR.

Mandrill används för en lätthanterlig administration av e-postsystem för att möjliggöra sändning och behandling av kontaktförfrågningar, och därmed på grundval av artikel 6 (1) lit. f DSGVO.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Mailchimps sekretesspolicy på https://mailchimp.com/legal/privacy/.

GOOGLE RECAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår. Databehandlingen baseras på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webberbjudanden från missbruk av automatiserat spionage och från SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

ROLLBAR

På denna webbplats används felanalystjänsten Rollbar från Rollbar Inc (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA).

Denna tjänst rapporterar tekniska fel som uppstår på webbplatsen för att vi ska kunna rätta till dessa fel omedelbart. Överföringen av uppgifterna sker efter att ett fel har upptäckts. Syftet med behandlingen är den tekniska övervakningen av vår webbplats och dokumentationen av felmeddelanden för att säkerställa och optimera webbplatsens tekniska stabilitet så att våra besökare kan använda vår webbplats så felfritt som möjligt. Dataöverföringen sker endast i felsökningssyfte och används inte för reklamändamål.

Information om fel i användningen av webbplatsen överförs till servrar hos Rollbar Inc. i USA.

Detta omfattar bland annat

  • IP-adresser
  • Information om felet som uppstod
  • Sidvisningar som orsakade felet
  • Användaragenten som användes

Användningen av Rollbar baseras på vårt berättigade intresse att tillhandahålla vår webbplats så felfri och säker som möjligt (art. 6.1 lit. f DSGVO).

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://docs.rollbar.com/docs/data-processing-agreement

Avtalet med Rollbar ingicks av vår tekniska tjänsteleverantör i hans namn. För att säkerställa dataskyddskompatibel behandling har vår tekniska tjänsteleverantör ingått ett avtal om uppdragsbehandling med Rollbar.

Du kan hitta ytterligare information om dataskyddslagstiftning från Rollbar på https://rollbar.com/privacy

ÄNDERUNG UND AKTUALISIERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringarna i den databehandling som utförs av oss gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetsåtgärd från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna sekretesspolicy, observera att adresserna kan ändras över tid och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.