Header
scroll down scroll down

Vil­lkor för delt­a­gande

RIKA Premium Store Stockholm Öppning

Följande villkor för deltagande gäller för alla tävlingar som anordnas av RIKA Innovative Ofentechnik GmbH. Eventuella särskilda villkor för deltagande eller detaljer om en specifik tävling finns i respektive tilläggstext i slutet av villkoren för deltagande.

Arrangör av tävlingarna är företaget RIKA Sweden tillsammans med RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, med säte i AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20, registrerat vid Steyr District Court FN 61288 f.

Eventuella tävlingar är inte kopplade till Facebook eller Instagram och är inte på något sätt sponsrade, stödda eller organiserade av Facebook eller Instagram.

Information om Deltagande

För att få delta i tävlingen måste de krav som anges på webbplatsen uppfyllas och skickas in inom den tidsfrist som anges i respektive tävling.

Endast myndiga personer som är bosatta i Sverige har rätt att delta.

Deltagarna är själva ansvariga för att den angivna e-postadressen eller postadressen är korrekt.

Information om Deltagande Uteslutning från tävlingen

Anställda hos RIKA Sweden är uteslutna från att delta i tävlingen. Vid tävlingar som anordnas med samarbetspartners gäller detta även för deras anställda och anhöriga.
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH förbehåller sig också rätten att utesluta personer från deltagande om de publicerar negativa eller olämpliga kommentarer på företagets sidor i sociala medier.
Personer som använder otillbörliga medel eller någon form av manipulation kommer också att uteslutas från tävlingen.

Genomförande och bearbetning

Vinnarna kommer att utses slumpmässigt av RIKA Sweden.
Vinnarna kommer att meddelas muntligen på öppningsdagen av RIKA Premium Store i Stockholm eller informeras om sitt pris via e-post. Alla prisanspråk kommer att förverkas om vinnaren inte kontaktar RIKA Innovative Ofentechnik GmbH inom högst 72 timmar efter det att meddelandet skickats. I detta fall kommer en ny vinnare att väljas.

Skydd av personuppgifter

Dataskyddsbestämmelserna för RIKA Sweden gäller: https://www.rika.se/privacy
Vid tävlingar med externa samarbetspartners har RIKA Innovative Ofentechnik GmbH rätt att överföra alla uppgifter om vinnaren till dessa samarbetspartners för att möjliggöra leverans av priset eller inlösen av en priskupong.

Ansvarsskyldighet

RIKA Sweden är inte ansvarig för en samarbetspartners insolvens eller eventuella konsekvenser för inlösen av priset.

Förtida avbrytande av tävlingen

RIKA Sweden förbehåller sig rätten att när som helst avsluta en tävling utan föregående meddelande och utan att ange skäl.

Övrigt

Kontant inlösen av priset är inte möjligt.
Rättslig prövning är utesluten.
Dessa villkor för deltagande kan när som helst ändras av RIKA Sweden.